Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Prywatności w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy

Zarzadzenie nr 5-2022 - Polityka prywatnosci
 

Deklaracja dostępności strony internetowej Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej – dot. dodania łącza do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu, np. informacji o złej kondycji finansowej organizacji, przez co – obecnie – nie ma możliwości na zwiększenie dostępności cyfrowej serwisu. Identyfikator / dokument oraz informacja dot. nadmiernego obciążenie (powyżej) są opcjonalne.


Treści niedostępne

- W serwisie brakuje logicznej struktury nagłówkowej, co wpływa na problemy z nawigowaniem za pomocą m.in. czytników ekranowych.
- Nie działa fokus klawiatury.
- Skip linki działają niepoprawnie.
- Grafiki zamieszczone w serwisie posiadają błędny tekst alternatywny.
- Nie ma możliwości zatrzymania animacji.
- Materiały wideo umieszczone po 23 września 2020 r. nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów.
- W serwisie występują łącza, których treść jest niezrozumiała sama w sobie.
- Elementy listy nie zostały zakodowane jako listy elementów.


Wyłączenia

Materiały wideo, które zostały utworzone przed 23 września 2020 r.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Kultury bez Barier.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności [PDF]Otwiera się w nowej karcie. – należy opublikować treść raportu i umieścić właściwy link do pliku.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magda Jaczyńska
E-mail: [email protected] Otwiera klienta poczty.
Telefon: 48 511 515 598 Wybiera numer telefonu


Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
Adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem „Skarga” lub „Wniosek”
E-mail: [email protected] Otwiera klienta poczty.
Telefon: 48 511 515 598 Wybiera numer telefonu

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich Otwiera się w nowej karcie..


Dostępność architektoniczna

W Pałacu Kultury i Nauki Scena im. G. Holoubka, Mała Scena oraz Scena im. Haliny Mikołajskiej są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na Małą Scenę możliwy jest  wjazd windą, ale ze względów bezpieczeństwa do zakończenia II etapu inwestycji sala nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Mała Scena posiada pętlę indukcyjną na całej przestrzeni sceny i widowni.
Scena im. Haliny Mikołajskiej jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. W przypadku tej Sceny osoby z niepełnosprawnością ruchową mają udostępnioną przestrzeń w pierwszym rzędzie.
Na Scenie im. G. Holoubka istnieje możliwość demontażu foteli w tylnych rzędach na parterze i udostępnienia przestrzeni dla większej ilości wózków inwalidzkich. W przypadku takiej potrzeby prosimy o informacje przy zakupie biletów.
Kawiarnia teatralna znajdująca się na parterze jest również dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Scena Przodownik nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na bariery architektoniczne.
 

Informacje dodatkowe


Ułatwienia

- Teatr dysponuje zestawami do audiodeskrypcji.
- Spektakle z audiodeskrypcją odbywają się podczas cyklicznych wydarzeń specjalnych takich jak Festiwal Kultury Bez Barier.
- Na wszystkie spektakle w Teatrze Dramatycznym przysługują zniżki dla osób z niepełnosprawnością.
- Wszystkie bilety dla osób z niepełnosprawnością oraz ich asystentów można nabyć w kasie w cenie 20 zł.


Inne informacje i oświadczenia

Teatr Dramatyczny nieustannie pracuje nad poprawą swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnością

Dyrektorka Teatru Naczelna i Artystyczna
Monika Strzępka
[email protected]
tel./fax 22 656 68 40

Dorota Kowalkowska
Pełnomocniczka Dyrektorki ds. programowych

Monika Dziekan
Pełnomocniczka dyrektorki ds. organizacyjno-finansowych

Agata Adamiecka
Pełnomocniczka dyrektorki ds. transformacji instytucji

Zastępca dyrektora ds. technicznych
MARIUSZ GUGLAS
tel.: 721 22 33 45
[email protected]

Pełnomocnik dyrektora ds. finansów
MAŁGORZATA GURDZIEL (urlop)
tel./fax 22 656 68 40
[email protected]

Główna Księgowa
KATARZYNA PARZYS
[email protected]
 
Statut Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy:

statut-Teatru-Dramatycznego-m-st-Warszawy-2021 (pdf)

 
Schemat organizacyjny Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy z dnia 28.01.2020:

schemat-2020 (jpg)


 
Na dzień 06.05.2022 Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy planuje udzielenie poniższych zamówień publicznych:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy zamieszcza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym: 

Plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2021

plan-postepowan-na-rok-2020

plan-postepowan-na-rok-2019


Plan postępowań na rok 2018
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka z siedzibą w Warszawie, 00-901 Warszawa, informuje o udzielonym zamówieniu publicznym zgodnie  z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot udzielonego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „1989” autorstwa Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego w reżyserii Katarzyny Szyngiery w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Zamówienie zostało udzielone 19 maja 2023 r. Wykonawcy Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  z siedzibą w Krakowie, Plac Św. Ducha 1, 31-023 Kraków.

Warszawa 2023-05-30
------------------
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka z siedzibą w Warszawie, 00-901 Warszawa, informuje o udzielonym zamówieniu publicznym zgodnie  z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot udzielonego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „Ale z naszymi umarłymi” autorstwa Jacka Dehnela w reżyserii Marcina Libera w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r. w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Zamówienie zostało udzielone 23 maja 2023 r. Wykonawcy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, adres: ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce.

Warszawa 2023-05-30
------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, informuje o udzielanym zamówieniu publicznym zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot udzielanego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „Ale z naszymi umarłymi” autorstwa Jacka Dehnela w reżyserii Marcina Libera w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 2023-05-18
------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, informuje o udzielanym zamówieniu publicznym zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartościach równych lub wyższych od 130.000 zł, a niższych od wartości progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot udzielanego zamówienia stanowi świadczenie usługi kulturalnej polegającej na prezentacji spektaklu teatralnego pod nazwą: „1989” autorstwa Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i Mirosława Wlekłego w reżyserii Katarzyny Szyngiery w związku z organizacją festiwalu 43 Warszawskie Spotkania Teatralne (WST) w dniach 15-30 maja 2023 r.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 2023-05-18
------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 informuje o udzielnym zamówieniu zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2320 z późn. zm.),  w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 42 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych, informuje o umowie na wykonanie zamówienia z:
Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, Plac Św. Ducha 1, 31-023 Kraków
Warszawa, 2022-05-04

------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 informuje o udzielnym zamówieniu zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. , poz. 2019, ze zm.) w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 41 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych, informuje o umowie na wykonanie zamówienia z:
Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej  z siedzibą w Krakowie 
ul. Jagiellońska 5
31-010 Kraków
Warszawa, 2021-05-26

---------------------
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

1. Udział w 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
The Centre International de Créations Théâtrales (C.I.C.T.)
37 Bis, boulevard de la Chapelle
75010 Paris, France
Warszawa, 2019-02-28

2. Udział w 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
Via della Pergola 12/32, 
50121, Firenze, Italy
Warszawa, 2019-02-28

3. Świadczenie usług hotelarskich związanych z organizacją 39 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 
LIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
Warszawa, 2019-03-12 

______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

1. Udział w 38 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
Agencją Artystyczną DUO 
Warszawa, 2018-04-29 

2. Świadczenie usług hotelarskich wraz ze śniadaniem związanych z organizacją 38 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 
i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 
LIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 
Warszawa, 2018-05-15 


______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 37 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Agencją Artystyczną DUO 
2. State Theatre of Nations (Rosja) 

Warszawa, 2017-04-12 


______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 36 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Lithuanian National Drama Theatre (Litwa) 
2. Nationaltheatret as (Norwegia) 
3. Teatr Polski we Wrocławiu 

Warszawa, 2016-04-07 

______________________________
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż 

udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 

Udział w 35 edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych 

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z: 

1. Teatrem Polskim we Wrocławiu 
2. Agencja Artystyczna DUO 

Warszawa, 2015-03-20
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy ogłasza przesłuchania muzyków do orkiestry spektaklu teatralnego „Amadeusz” w reżyserii Anny Wieczur
Regulamin przesłuchań do orkiestry spektaklu „Amadeusz”

 
 • Rezydencje Artystyczne. Białoruś i Ukraina. 2022

  Niniejszym informujemy, że Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.

  Warszawa 29.04.2022
  MKiDN_kolor logo rezydencje
 • Dotacja Ministra Kultury w 2022

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2022.

  Bardzo nam miło poinformować, że poniższe projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegona na rok 2022:
  1) w Programie: Teatr - zadanie: "42. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 185 tys zł
  2) w Programie: Infrastruktura kultury - zadanie: "Kontynuacja dostosowania scen Teatru Dramatycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zakup wyposażenia" - kwota dofinansowania 55 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 25.04.2022

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dotacje Ministra Kultury w 2021

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku 2021.

  Bardzo nam miło poinformować, że wg aktualnych informacji poniższy projekt realizowany przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu​ na rok 2021:
  1) w Programie: Teatr - zadanie: "41. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 150 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu​ pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 26.05.2021

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Fundusz Wsparcia Kultury

  Bardzo nam miło poinformować, że Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy dnia 18.12.2020 otrzymał wsparcie z Funduszu Wsparcia Kultury, ze środków wsparcia dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Warszawa 18.12.2020
  fwk-logo
   
 • Dotacje Ministra Kultury w 2020

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020.

  Bardzo nam miło poinformować, że 2 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2020:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "40. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 150 tys zł
  2) w kategorii Rozwój infrastruktury kultury - zadanie: "Dostosowanie Teatru Dramatycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - kontynuacja zakupu wyposażenia" - kwota dofinansowania 100 tys zł.

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 09.04.2020

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dotacje Ministra Kultury w 2019

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019.

  Bardzo nam miło poinformować, że 2 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2019:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "39. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 300 tys zł
  2) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "Monograficzna wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia Teatru Dramatycznego" - kwota dofinansowania 100 tys zł

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 26.04.2019

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
 • Dofinansowanie unijne - RPO WM

  W wyniku współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Miasta st. Warszawy - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzyma dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę ok. 3 mln zł w latach 2017-2018. 

  Wspólny projekt złożony w konkursie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy” został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie jako 6 najlepszy projekt. Lista wyników naboru dostępna na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-poprawa-dostepnosci-do-zasobow-kultury-poprzez-ich-rozwoj-i-efektywne-wykorzystanie/.

  Projekt objął swoim zakresem 3 główne zadania inwestycyjne, tj:
  ·         Zadanie 1: Modernizacja scen Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy
  ·         Zadanie 2: Zakup wyposażenia dla Sceny Dużej Teatru Powszechnego im. Z. Hubnera w Warszawie
  ·         Zadanie 3: Zakup wyposażenia dla Sali Widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury

  Realizację modernizacji Sceny im. G. Holoubka oraz Sceny im. H. Mikołajskiej Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy rozpocznie już w sierpniu 2017. 
  Zakres prac w ramach projektu, które wykonuje Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy obejmuje poniższe zadania:
  1. Wymiana konstrukcji stropu nad Małą sceną im. Haliny Mikołajskiej
  2. Modernizacja akustyki Sceny im. G. Holoubka
  3. Dostosowanie pomieszczeń Teatru Dramatycznego oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb os. niepełnosprawnych w tym przebudowa pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej sceny na V kondygnacji budynku
  4. Wymiana podłogi Sceny im. G. Holoubka
  5. Remont 16 szt. sztankietów elektrycznych Sceny im. G. Holoubka
  6. Wymiana podłogi  Sceny im. H. Mikołajskiej
  7. Modernizacja widowni Sceny im. H. Mikołajskiej
  8. System elektronicznej wypożyczalni archiwalnych rekwizytów i mebli
  9. Dostosowanie widowni sceny teatru im. H. Mikołajskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych słuchowo - pętla indukcyjna
  10. Dostosowanie strony internetowej teatru do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz seniorów.

  logo-ue
 • Dotacje Ministra Kultury w 2018

  Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018.

  Bardzo nam miło poinformować, że 3 projekty realizowane przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury na rok 2018:
  1) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "38. Warszawskie Spotkania Teatralne" - kwota dofinansowania 300 tys zł
  2) w kategorii Wydarzenie artystyczne. Teatr i Taniec - zadanie: "XVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu" - kwota dofinansowania 50 tys zł
  3) w kategorii Rozwój infrastruktury kultury - zadanie "Dostosowanie Sceny im. H.Mikołajskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zakup wypodażenia" - kwota dofinansowania 60 tys zł.

  Zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  Warszawa 18.05.2018

  400_50_fit_original_99_ddpmwv
   
 • Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Pobierz raport