Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

I.    
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego przez organizatora: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy.
2.    Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com oraz w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki Facebook Inc. nie jest organizatorem konkursu.
3.    Definiuje się następujące pojęcia:
1)    Organizator - Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/1/2013, REGON: 146463327, NIP: 5252544475;
2)    Regulamin – niniejszy dokument;
3)    Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub też inne osoby biorące udział w przygotowaniu konkursu,  jego realizacji oraz ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa;
4)    Komisja Konkursowa – osoby fizyczne będące przedstawicielami Organizatora, oceniające nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i decydujące o przyznaniu Nagród;
5)    Zgłoszenia Konkursowe – odpowiedź Uczestnika na zadane przez Organizatora pytania. – pytania zostaną umieszczone na profilu społecznościowym Organizatora Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/WarszawskieSpotkaniaTeatralne.
6)    Nagroda – 3 zestawy gadżetów WST
- wartość 1 zestawu nie przekracza kwoty 130,00 zł.
7)    Laureat – zwycięzca wybrany przez Komisję Konkursową na podstawie oceny zgłoszenia Konkursowego; Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata.

II.
ZASADY KONKURSU

1.    Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com.
2.    Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).
3.    Poprzez wpisanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik akceptuje treść i postanowienia Regulaminu.
4.    Konkurs trwa od 9 czerwca 2021 r. od godz. 16.00 do dnia 12 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.
5.    Konkurs polega na wpisaniu Zgłoszenia Konkursowego na profilu społecznościowym Organizatora  Facebook.
6.    Zgłoszenia Konkursowe bez akceptacji Regulaminu nie będą prane pod uwagę.
7.    Każdy Uczestnik może wpisać jedno Zgłoszenie Konkursowe. W przypadku wpisania więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę pierwsze Zgłoszenie Konkursowe.
8.    Zakazuje się publikowania Zgłoszeń Konkursowych zawierających treści naruszające dobra osobiste lub dobre imię innych podmiotów, odwołujące się do treści faszystowskich, komunistycznych, propagujących totalitarne systemy polityczne, treści pornograficzne, pedofilskie będą przez Organizatora usuwane i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.
9.    Zgłoszenia Konkursowe są jawne. Konkurs jest nieodpłatny.
10.    Zobowiązuje się Uczestników do poszanowania dóbr osobistych i dobrego imienia innych Uczestników.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osób nie respektujących Regulaminu.
12.    Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.
13.    Spośród Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa wybierze 3  Laureatów.
14.    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
15.    Laureat otrzyma nagrodę  - jeden zestaw gadżetów WST  dla każdego z Laureatów.

III.
PRAWA AUTORSKIE

1.    Poprzez wysłanie przez Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego, udziela on Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na rozporządzanie i korzystanie z praw autorskich majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego (utwór) w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) na następujących polach eksploatacji:
1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.    Uczestnik, który prześle Zgłoszenie Konkursowe, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.

IV.
NAGRODY
1.    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Każdy Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie ma możliwość uzyskania Nagrody w łącznej wysokości do 2.000,00 złotych. Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08), z uwagi, iż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 złotych.  
2.    Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru Nagrody na inne osoby.
3.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 12 czerwca, do g. 15:00.
4.    Po wyborze Laureatów, Organizator skontaktuje się z Laureatami z prośbą o wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska lub pseudonimu Laureata ze wskazaniem jako zwycięzca konkursu na stronie Organizatora https://www.facebook.com/WarszawskieSpotkaniaTeatralne  oraz uzgodni sposób przekazania Nagród.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, szczególnie gdy:
1)    nie odbierze Nagrody w wyznaczonym terminie;
2)    poda błędne dane;
3)    nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w procedurze odbioru Nagrody.

V.
REKLAMACJE, ROSZCZENIA

1.    Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w konkursie. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: pr@teatrdramatyczny.com.pl, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
2.    Reklamację można wnieść w okresie trwania konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia.
3.    Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny) w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W treści reklamacji należy wskazywać czego dotyczy z podaniem możliwie dokładnego opisu zaistniałego problemu.
4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.
6.    Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.    Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie osoba podająca dane osobowe.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników konkursu.
10.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Laureata konkursu.
11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w tym funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracja urządzeń Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

VI.
DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników tj. imienia i nazwiska lub pseudonimu jest Organizator.  W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@teatrdramatyczny.pl.
2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit.  a), f)  GDPR tj. zgodna osoby oraz przetwarzanie jest niezbędne do realizacji konkursu oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
3.    Dane osobowe będę przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres wydania Nagród. Przechowywanie danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień Regulaminu, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
4.    Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane do osób biorących udział w realizacji konkursu.
6.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia do zakończenia procesu wydawania Nagród.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na profilu Organizatora. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych Organizatorowi przed datą zmiany Regulaminu.
 

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www