Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru Dramatycznego im.Gustawa Holoubka

Teatr Dramatyczny im.Gustawa Holoubka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W serwisie brakuje logicznej struktury nagłówkowej, co wpływa na problemy z nawigowaniem za pomocą m.in. czytników ekranowych.
Nie działa fokus klawiatury.
Skip linki działają niepoprawnie.
Grafiki zamieszczone w serwisie posiadają błędny tekst alternatywny.
Nie ma możliwości zatrzymania animacji.
Materiały wideo umieszczone po 23 września 2020 r. nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów.
W serwisie występują łącza, których treść jest niezrozumiała sama w sobie.
Elementy listy nie zostały zakodowane jako listy elementów.

Wyłączenia: Materiały wideo, które zostały utworzone przed 23 września 2020 r.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport
Otwiera się w nowej karcie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W Pałacu Kultury i Nauki Duża Scena oraz Mała Scena są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na Małą Scenę możliwy jest wjazd windą. Mała Scena posiada pętlę indukcyjną na całej przestrzeni sceny i widowni. Na Scenie im. G. Holoubka istnieje możliwość demontażu foteli w tylnych rzędach na parterze i udostępnienia przestrzeni dla większej ilości wózków inwalidzkich. Teatr prowadzi rezerwacje specjalnych miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wyżej wymienionych widowniach. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Obsługi Widza najlepiej 7 dni przed wydarzeniem – tel. 721 223 372. Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na widowni jest ograniczona. Obsługa widowni doradzi, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wybrane wydarzenia. Kawiarnia teatralna znajdująca się na parterze jest również dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Scena Przodownik nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na bariery architektoniczne.

3 czerwca 2023r. rozpoczęły się prace związane z przebudową środkowej części pl. Defilad, czyli tzw. placu Centralnego. Oznacza to utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym wokół tereny Pałacu Kultury i Nauki. Z użytku zostały wyłączone: wjazd i wyjazd na parking PKiN, od strony ul. Marszałkowskiej. Zapraszamy do korzystania z pozostałych 3 wjazdów/wyjazdów oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych od strony ul. Emilii Plater (Złote Tarasy).
 

Informacje dodatkowe i inne świadczenia

Ułatwienia

Teatr dysponuje zestawami do audiodeskrypcji.
Spektakle z audiodeskrypcją odbywają się podczas cyklicznych wydarzeń specjalnych takich jak Festiwal Kultury Bez Barier.
Na wszystkie spektakle w Teatrze Dramatycznym przysługują zniżki dla osób z niepełnosprawnością.
Wszystkie bilety dla osób z niepełnosprawnością oraz ich asystentów można nabyć w kasie w cenie 20 zł.
W kasie Teatru w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1 zapewniamy usługę online tłumaczenia polskiego języka migowego (PJM).
Usługa dostępna jest od wtorku do niedzieli od godziny 13.00, ale nie dłużej niż do godziny 19.00 od wtorku do piątku i do godziny 17.00 w soboty i niedziele.

Inne informacje i oświadczenia

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka nieustannie pracuje nad poprawą swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnością.