szkolaSZKOŁA DRAMATU

Co to jest Szkoła Dramatu?

Szkoła Dramatu to podyplomowe studium na prawach kursu, działające przy Laboratorium Dramatu w Warszawie. Celem Szkoły jest praktyczne nauczanie podstaw rzemiosła dramatopisarskiego i dramaturgicznego. Zajęcia trwają dwa lata w trybie zaocznym i są skierowane do studentów i absolwentów wyższych uczelni.
U podstaw Szkoły Dramatu leży założenie, że tylko dramat świadomy własnej tradycji może opisać rzeczywistość tu i teraz oraz przeciwstawić się globalnym procesom unifikacji.

Dla kogo Szkoła Dramatu?

Propozycja Szkoły Dramatu skierowana jest do przyszłych dramatopisarzy, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość dramaturgii, umiejętność konstruowania opowieści, budowania postaci i języka scenicznego. Szkoła przygotowuje także do zawodu dramaturga, rozumianego zarówno jako osoba zajmująca się dramaturgicznym opracowaniem tekstów, adaptacji i przekładów Umiejętności, wykształcone w Szkole, takie jak zdolność do pracy w zespole, myślenie kategoriami konstrukcji i celu, umiejętność realizowania projektów, mogą być przydatne także w szeroko rozumianej działalności społecznej.

Czego uczy Szkoła Dramatu?

Szkoła uczy podstaw dramaturgii, rozumianej nie tylko jako umiejętność pisania tekstów scenicznych, ale jako narzędzie pozwalające zrozumieć siebie i opisać świat. Szkoła Dramatu uczy w szczególności:
•    Umiejętności pisania sztuk teatralnych ze świadomością sceny.
•    Rozpoznawania związków dramaturgii z rzeczywistością.
•    Umiejętności pracy dramaturga w zespole.

Nauka pisania sztuk odbywa się poprzez praktykę, we współpracy z innymi twórcami spektaklu teatralnego: reżyserem, aktorem, scenografem. Słuchaczki i słuchacze Szkoły biorą udział w działalności Laboratorium Dramatu, uczestniczą w czytaniach, warsztatach, wykładach, pełnią role inspicjentów, asystentów reżysera i dramaturga oraz inne funkcje.
W trakcie studiów słuchaczki i słuchacze przedstawiają do oceny minimum sześć prób dramaturgicznych (piosenka, skecz, monolog, monodram, jednoaktówka, sztuka pełnospektaklowa), około dziesięciu projektów sztuk (treatmentów) oraz opracowanie dramaturgiczne sztuki klasycznej. Gotowe monodramy i jednoaktówki będą testowane w ramach wewnętrznych czytań aktorskich.
Po II roku słuchaczki i słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Szkoły. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obowiązkowe zaliczenie wszystkich zajęć. Fakultatywnie można przedstawić do oceny pełnospektaklową sztukę (monodram, dramat).
Absolwentki i absolwenci Szkoły mają pierwszeństwo w staraniach o roczny staż w Laboratorium Dramatu, w ramach którego pracują nad swoimi projektami i uczestniczą w działaniach Laboratorium

Program Szkoły Dramatu

W programie szkoły zajęcia warsztatowe dominują nad teoretycznymi:
•    Psychologiczna analiza dramatu – dr Zenon Dudek
Interpretacja dramatu klasycznego lub współczesnego w oparciu o różne metody psychologiczne (psychoanaliza: Freud i Jung, metoda Hellingera), zasada psychologicznego prawdopodobieństwa, analiza psychologicznych motywacji postaci.
•    Socjologiczna analiza dramatu – dr Maciej Gdula
Analiza uwarunkowań socjologicznych rządzących postaciami dramatu, z użyciem zaproponowanych przez prowadzącego socjologa metod badawczych.
•    Dramaturgiczna analiza tekstu – Tadeusz Słobodzianek
Analiza dramatu pod kątem konstrukcji dramaturgicznej, rozwoju sytuacji, kształtowania napięcia, emocji i charakteru postaci, kształtowania i wyobrażania miejsca i czasu.
•    Reżyserska analiza tekstu – Aldona Figura
Analiza dramatu klasycznego lub współczesnego, przeprowadzona pod kierunkiem reżysera, który konstruuje interpretację dramatu i wskazuje metody opracowania tekstu, założenia ideowe, skróty, decyzje o przestrzeni, status postaci i świata przedstawianego.
•    Przestrzeń w dramacie – Jerzy Juk Kowarski
Analiza przestrzeni w tekście dramatycznym, przeprowadzona pod kierunkiem scenografa. Zasady konstruowania przestrzeni w dramacie.
•    Groteska – Jan Gondowicz
Dramaturgia XX wieku.
•    Aktor i rola – Zdzisław Wardejn
Postać w dramacie i jej aktorska interpretacja, metody konstruowania roli, umiejętność doboru środków aktorskiej ekspresji do tekstu, wykorzystanie pozawerbalnych metod wyrazu.
•    Dokumentacja – Hanna Krall
Praktyczna nauka zbierania materiałów źródłowych do budowy dramatu.
•    Piosenka – Jacek Cygan
Praktyczna nauka pisania tekstów śpiewanych na scenę.
•    Warsztat dramaturga – Marek Pruchniewski
Praktyczna nauka pisania. Monolog. Dialog.

Praktyki, warsztaty, kursy mistrzowskie

Integralną częścią studiów są praktyki i warsztaty w Laboratorium Dramatu, podczas których studenci uczestniczą w czytaniach nowych sztuk, wykładach i kursach mistrzowskich, a także biorą udział w przygotowywaniu profesjonalnych premier współczesnych dramatów.
Poza zajęciami w Szkole Dramatu i praktykami w Laboratorium Dramatu studenci są również zobowiązani do uczestniczenia w bieżącym życiu teatralnym i śledzenia interesujących premier dramatów współczesnych i klasycznych.
Na zaproszenie Szkoły Dramatu dramatopisarze, reżyserzy i literaturoznawcy prowadzą kursy mistrzowskie o charakterze warsztatowo-seminaryjnym. Ich tematem jest praktyka teatralna w kontekście dramaturgii. W warsztatach mogą brać udział studenci Szkoły Dramatu, jak również twórcy i studenci innych uczelni, zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności.
W roku akademickim 2008/2012 klasy mistrzowskie w Szkole Dramatu prowadzili:
•    Janusz Głowacki (Polska)
•    Marc Ravenhill (Wielka Brytania)
•    Nikołaj Kolada (Rosja)
•    Marek Koterski (Polska)
•    Iwan Wyrypajew (Rosja)
•    Fritz Kater (Niemcy)
•    Rebecca Lenkiewicz (Wielka Brytania)
•    Catherine Grosvenor (Wielka Brytania)
•    Agnieszka Glińska (Polska)
•    Prof. Leonard Neuger (Szwecja).

Dla studentów jest to okazja do poznania praktyki scenicznej, zasad pracy teatralnej nad tekstem, współpracy dramaturga z zespołem teatralnym i szukania wzajemnej inspiracji między autorem, reżyserem i aktorem.spoty

 

unia

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
iod@teatrdramatyczny.pl

 


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

© 2014 Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa